Najczęściej zadawane pytania

Akty notarialne – wymagane dokumenty

Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych:

W przypadku umowy zbycia lokalu mieszkalnego bądź użytkowego:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia, nieopłatnego zniesienia współwłasności lub umowy darowizny zawartej po styczniu 2007 roku
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP

Przygotowania umowy zbycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokali mieszkalnych i użytkowych:

 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową potwierdzające uprawnienia do przedmiotowego prawa
 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej jeśli jest prowadzona dla tego prawa
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego,
  umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP

W przypadku zbycia nieruchomości, które stanowią zabudowaną albo niezabudowaną działkę danego gruntu:

 • aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy)
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP

W przypadku sporządzania poświadczenia o dziedziczeniu:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • dokument zawierający PESEL spadkodawcy (w przypadku braku zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Wydział Ewidencji Ludności)
 • akty małżeństwa lub akty urodzenia spadkobierców ustawowych i testamentowych
 • akt małżeństwa małżonka spadkodawcy
 • testament lub testamenty (o ile zmarły sporządził)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość lokalowa, budynkowa lub gruntowa
 • dowody osobiste osób biorących udział w czynności oraz ich numery NIP